BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETSAKTIEBOLAGET SVENSKA GÅRDEN I ÅBO


1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Åbo och dess hemort är Åbo.

2 § Bolagets verksamhetsområde och ändamål

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och besitta 3/5 av tomt nr 3 i kvarter nr 1 i stadsdel VI i Åbo stad samt därpå befintliga byggnader samt att i första hand erbjuda samfund, organisationer och företag, vilka verkar för svenskspråkiga kulturändamål, samlings- och verksamhetsutrymmen i fastigheten. Bolaget kan för att fullfölja sitt ändamål även äga och förvalta andra fastigheter samt äga aktier i fastighets- eller bostadsaktiebolag eller andelar i andra sammanslutningar.

3 § Styrelse

Bolagets styrelse består av minst fem (5) och högst nio (9) ordinarie ledamöter, vilkas mandattid utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma efter valet. Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande. Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid dennes förfall av viceordföranden.

4 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör, som utses av styrelsen. Verkställande direktören skall sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktörens arvode och eventuella övriga förmåner fastställs av styrelsen.

5 § Företrädande

Bolaget företräds förutom av styrelsen också av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig.

6 § Revisorer

Bolaget skall ha en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Såvida till revisor utses en CGR-sammanslutning, behöver ingen revisorssuppleant utses. Revisorerna väljs till sitt uppdrag tillsvidare.

7 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskaper uppgörs och avslutas per kalenderår.

8 § Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av maj månad på den dag styrelsen bestämmer. Extra bolagsstämma hålls när styrelsen anser att det finns skäl till det eller då sådan enligt lag bör hållas.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma sker genom annons i en i Åbo utkommande svenskspråkig dagstidning eller genom skriftlig kallelse per post eller e-post till varje aktieägare vars postadress eller e-postadress är känd för bolaget, tidigast två (2) månader och senast en (1) vecka före stämman.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden handläggas:

 • föredras bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen;
 • beslutas om fastställandet av bokslutet;
 • beslutas om åtgärder som föranleds av det fastställda resultatet;
 • beslutas om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören;
 • beslutas om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter samt vid behov val av revisor och revisorssuppleant;
 • fastställs styrelseledamöternas och revisorernas arvode; och
 • behandlas eventuella övriga i stämmokallelsen nämnda ärenden.

11 § Rösträtt vid bolagsstämma

Vid bolagsstämman har varje aktieägare lika många röster som han innehar aktier. Ingen får dock rösta med större antal röster än en 1/5 av det vid stämman företrädda sammanlagda röstetalet. Som bolagsstämmans beslut gäller det förslag som biträtts med mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte annat föreskrivs i denna bolagsordning eller lag. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

12 § Beslut med kvalificerad majoritet

Beslut som gäller ändring av bolagsordningen, riktad aktieemission, emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier, riktat förvärv av egna aktier, likvidation och avslutande av likvidation, fusion, delning eller beslut om försäljning av bolagets fasta egendom är giltigt endast om beslutet biträtts av åtminstone 4/5 av de avgivna rösterna och av de vid stämman företrädda aktierna.

13 § Inlösenklausul

Övergår en aktie från någon annan aktieägare än bolaget till en ny ägare som tidigare inte är aktieägare i bolaget, har bolaget och aktieägarna lösningsrätt till de aktier som överlåtits. Primär lösningsrätt har bolaget. Förvärvaren bör omedelbart meddela om sitt förvärv till bolagets styrelse. Inlösen av en överlåten aktie sker på följande villkor:

 1. Lösningsrätt föreligger inte, om aktieförvärvet baserar sig på arv, testamente, gåva eller giftorätt.
 2. Om bolaget vill utnyttja sin lösningsrätt, skall bolaget framställa sitt inlösningsanspråk till aktieförvärvaren inom två (2) månader från det att styrelsen har underrättats om aktieöverlåtelsen.
 3. Aktieägarna har lösningsrätt om bolaget inte utnyttjar sin lösningsrätt enligt punkt 2. ovan. Styrelsen skall inom en (1) månad från det den underrättats om aktieöverlåtelsen, på det sätt som stadgas gällande sammankallande av bolagsstämma, meddela de lösningsberättigade aktieägarna om överlåtelsen. Av meddelandet bör framgå lösenbeloppet och det datum då inlösningsanspråk senast bör framställas.
 4. Aktieägare som önskar använda sig av sin lösningsrätt, skall inom två (2) månader från det styrelsen underrättats om aktieöverlåtelsen, meddela styrelsen om att aktieägaren önskar använda sig av aktieägarens lösningsrätt. Såvitt flera aktieägare meddelar att de önskar använda sig av lösningsrätten, delas aktierna mellan dem i proportion till deras aktieinnehav i bolaget. Om aktierna inte kan delas jämnt mellan dem som önskar lösa in aktier, delas de aktier som blir kvar med lottning dem emellan. Styrelsen skall utföra lottningen.
 5. Lösenbeloppet är det vid överlåtelsen betingade penningpriset eller, såvitt fråga är om en överlåtelse i vilken penningvederlag ej erlagts, aktiens substansvärde enligt bolagets senast fastställda bokslut, vilket fastställs av bolagets revisor inom en (1) månad från det att styrelsen har underrättats om aktieöverlåtelsen.
 6. Lösenbeloppet skall betalas i dess helhet inom en (1) månad från utgången av tidsfristen för bolagets inlösningsanspråk enligt punkt 2. ovan eller aktieägares inlösningsanspråk enligt punkt 4. ovan, eller från det inlösningspriset blivit fastställt av bolagets revisor, om denna tidpunkt inträffar senare.
 7. Tvister gällande lösningsrätten och lösenbeloppet avgörs i skiljeförfarande av en (1) skiljeman, som utses av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut. I förfarandet, som skall äga rum på svenska i Åbo, skall reglerna för sagda institut tillämpas.

Denna paragraf skall intas i bolagets aktiebok, eventuellt utgivna aktiebrev, eventuella interimsbevis och emissionskuponger.

14 § Samtyckesklausul

För aktieförvärv genom andra överlåtelser än arv, testamente, gåva eller giftorätt krävs samtycke av bolagets styrelse, om den nya ägaren inte sedan tidigare äger aktier i bolaget. Samtycke skall ansökas om skriftligen. Bolaget skall skriftligen underrätta sökanden om beslutet inom två (2) månader från det att ansökan anlände till bolaget. Om sökanden inte i enlighet med detta informeras om beslutet, anses samtycke ha givits.
Denna paragraf skall intas i bolagets aktiebok, eventuellt utgivna aktiebrev, interimsbevis och emissionskuponger.

15 § Tillämplig lag

Om inte annat följer av denna bolagsordning skall gällande lag om aktiebolag tillämpas.